Trợ giúp

1. Đăng nhập


Dành cho khách hàng của FPTS, sau khi đăng nhập nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin tài khoản của mình: Báo cáo tài sản,Mua/bán Chứng khoán, lịch sử, danh sách HĐ ký quỹ, Cầm cố ...
Khách hàng sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập, tương tự như với eztrade. Ví dụ
     Số tài khoản : 058C456789
     Mật khẩu : **********

2. Bảng giá chứng khoán


Dữ liệu giá được cập nhật sau mỗi 30 giây
Thông tin HOSE, HASTC gồm: Chỉ số, giá trị thay đổi, phần trăm thay đổi, giá trị giao dịch
Các danh mục đã được chọn sẵn theo ngành và danh mục do Khách hàng tự chọn.
_ Thêm mã chứng khoán vào danh mục: Gõ mã và bấm "Thêm mã", ví dụ : FPT -> "Thêm mã".
_ Thêm danh sách mã vào danh sách: Gõ các mã cách nhau bởi dấu phẩy, ví dụ: FPT,ACB,DPM -> "Thêm mã"
_ Bỏ mã: Gõ dấu trừ đằng trước mã và bấm "Thêm mã", ví dụ: -FPT -> "Thêm mã"
_ Bỏ tất cả mã trong danh mục: Gõ chữ CLEAR và bấm "Thêm mã", ví dụ: CLEAR -> "Thêm mã" hoặc clear -> "Thêm mã"

3. Mua/Bán


Khách hàng chọn MUA/BÁN chứng khoán ngay tại màn hình chính.
Bước 1: Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin để thực hiện MUA/BÁN:
_ Mã CK: Mã chứng khoán
_ Loại GD: Thường/ Ký quỹ.
_ Số lượng: Khối lượng chứng khoán cần mua hoặc bán
_ Lệnh: Loại lệnh (LO, ATO, ATC, MP, MTL, MAK, MOK)
_ Giá: Giá mua/bán, với loại lệnh là LO
Bước 2: Bấm "Xác nhận" để chuyển sang màn hình xác nhận lệnh.
Bước 3: Gõ mật khẩu giao dịch hoặc mã token để hoàn tất lệnh đặt.
Lưu ý:
_ Chọn "DS Lệnh đặt" để xem danh sách lệnh hiệu lực. Tại màn hình này có thể thực hiện Hủy/Sửa lệnh theo quy định giao dịch của thị trường
_ Thực hiện Sửa lệnh: Gõ lại giá và khối lượng mới và bấm nút "Sửa"
_ Thực hiện Hủy lệnh: Bấm nút "Hủy"
_ Chọn "Bảng giá chứng khoán" để xem danh mục đầu tư. Tại màn hình này có thể chọn mã chứng khoán trong danh mục để thực hiện lệnh bán.

4. Lệnh chờ thanh toán


Dùng để tra cứu những giao dịch MUA/BÁN đang chờ thanh toán
Khách hàng nhấn vào 'Lệnh chờ thanh toán' trong mục 1
Lệnh chờ thanh toán được chia thành 2 bảng - Lệnh mua chờ TT và Lệnh bán chờ TT
- Ngày GD: Ngày thực hiện lệnh mua/bán
- Ngày TT: Ngày thực tế tiền/chứng khoán về tài khoản
- Giá trị: Giá trị của lệnh mua/bán chưa bao gồm phí/thuế
- Giá trị TT: Giá trị của lệnh mua/bán có bao gồm phí/thuế

5. Danh sách hợp đồng ký quỹ


Gồm có 3 phần:
- DSHĐ KQ: danh sách tất cả những hợp đồng chưa tất toán
- DSHĐ GH: danh sách những hợp đồng có thể gia hạn
- DSHĐ Xử lý: danh sách những hợp đồng có tỷ lệ vay chạm ngưỡng xử lý
Khách hàng chọn hợp đồng ký quỹ để:
_Bán CK KQ: Khách hàng nhập khối lượng, loại lệnh, giá ( Nếu chọn loại lệnh LO). Ấn "Xác nhận" để chuyển sang màn hình xác nhận. Nhập mật khẩu hoặc Token để hoàn tất lệnh đặt.
_Trả tiền KQ: Khách hàng kiểm tra thông tin của hợp đồng và nhập số tiền muốn trả cho hợp đồng đó. Nhập mật khẩu để hoàn tất lệnh trả tiền.
_Gia hạn HĐKQ: Khách hàng kiểm tra lại thông tin của hợp đồng muốn gia hạn rồi nhập mật khẩu để hoàn tất lệnh gia hạn.

6. Cầm cố chứng khoán


Dùng để thực hiện cầm cố chứng khoán
Danh mục bao gồm những Chứng khoán nằm trong danh mục Ký quỹ
- Chứng khoán nắm giữ: Chứng Khoán hiện đã có trên tài khoản
- Chứng khoán chờ về: Chứng Khoán đang chờ thanh toán.
Khách hàng chọn mã Chứng Khoán muốn cầm cố, điền số lượng Chứng Khoán cầm cố, nhập Mật khẩu Giao Dịch rồi ấn 'Xác nhận'

7. Chuyển tiền


Khách hàng nhập số tiền muốn chuyển.
Đối với khách hàng sử dụng mật khẩu tĩnh. Chọn số tài khoản đã được lưu mẫu trước đó.
Đối với khách hàng sử dụng Token thì có thể chọn số tài khoản đã lưu mẫu trước đó hoặc nhập thông tin tài khoản mới muốn chuyển đến bao gồm:
_Tài khoản: Số tài khoản người nhận tiền
_Tên: Tên chủ tài khoản người nhận tiền.
_Ngân hàng: Chọn ngân hàng
_Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành
_Chi nhánh: Chọn chi nhánh Ngân Hàng
Nhập nội dung, ấn "Xác nhận". Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền trước khi nhập mật khẩu để hoàn tất lệnh chuyển tiền.

8. Bán lô lẻ


Khách hàng chọn dòng lô lẻ muốn bán. Ấn nút bán. Nhập mật khẩu và ấn xác nhận.

9. Báo cáo Tài sản


Danh mục hiện thị gồm:
_ Báo cáo Tài sản: Hiển thị chi tiết tài sản của Khách Hàng
_ Số lượng có thể giao dịch, tỉ lệ lãi lỗ theo giá thị trường.
_ Tiền có thể giao dịch
_ Tổng giá trị tiền và chứng khoán
_ Dư nợ vay Ký quỹ
_ Số dư Chứng Khoán: Hiển thị chi tiết chứng khoán trong tài khoản (chứng khoán thông thường, chứng khoán hạn chế giao dịch, chứng khoán ký quỹ)
_ Số dư tiền: Hiển thị chi tiết Tiền trong tài khoản.

10. Lịch sử ứng trước


Khách hàng chọn khoảng thời gian cần xem lại lịch sử. Ấn nút "Tìm kiếm" để xem thông tin.

11. Tổng quan thị trường


Tổng hợp thông tin thị trường gồm:
_ Danh sách 5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
_ Danh sách 5 cổ phiếu % tăng nhiều nhất
_ Danh sách 5 cổ phiếu % giảm nhiều nhất
_ Danh sách 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
_ Danh sách 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất

12. Tin tức


News có 8 phần:
_ Tin doanh nghiệp: Gõ mã và bấm "Tìm kiếm" để xem tin tức của doanh nghiệp tương ứng
_ Thị trường chứng khoán
_ Tài chính Ngân hàng
_ Thị trường Bất động sản
_ Thị trường hàng hóa
_ Kinh tế vĩ mô
_ Tin Quốc tế
_ Tin FPTS